Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. E-shop je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa zákona § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pri realizovaní Vašich objednávok cez internetový obchod www.glysomed.sk potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Evidované údaje o Kupujúcich sú používané len pre potreby internetového obchodu www.glysomed.sk. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich nikdy nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Na ochranu údajov je kladený vysoký dôraz. Vaše údaje sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu dodania tovaru vrátane PSČ a e-mailovú adresu, číslo telefónu, aby mohol byť tovar úspešne doručený.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ SK číslo telefónu a e-mailovú adresu, aby mohol byť tovar úspešne doručený.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.